ΚΥΚΛΟΣ - Διαδικτυακό Περιοδικό Μαθηματικής Παιδείας - Τεύχος 1ο